27.8 C
Thailand
วันเสาร์, ธันวาคม 9, 2023
หน้าแรกข่าวสาร-สาระครม. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงต่างๆ

ครม. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงต่างๆ

โพสต์ - เมื่อ

ครม. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงต่างๆ

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในเรื่องแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงต่างๆจำนวน 69 ตำแหน่ง ดังนี้

@’จตุพร’ นั่งปลัดทส.ต่อ / ลูกปลอดประสพนั่งกรมทะเล

1.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ตำแหน่งว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ จำนวน 7 ราย ดังนี้

1. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ตำแหน่งว่าง)

2. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ข้าราชการพลเรือนสามัญ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แทนนายอรรถพล)

3. นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ (แทนนายปิ่นสักก์)

4. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)

5. นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี (แทนนางอรนุช)

6. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แทนนายพิชิต)

7. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (แทนนายสมศักดิ์)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.พิจารณาให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไปอีก 1 ปี (ต่อครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ต่อไปอีก 1 ปี (ต่อครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Liang260966 3.0จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

Liang260966 3.1

ปิ่นสักก์ สุรัสวดี ว่าที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

@’เพิ่มสุข’ นั่งปลัดอว.

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมติอนุมัติตามที่นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียในอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

Liang260966 3.2เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ว่าที่ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่มาภาพ: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

@วราวุธ-พัชรวาท รักษาราชการรัฐมนตรี ‘พม.-สิ่งแวดล้อม’ 

3. อนุมัติมอบหมายเป็นหลักการให้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รักษาราชการแทน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

4.อนุมัติมอบหมายให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาราชการแทน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

@ตั้งอธิบดีกรมอุตุฯคนใหม่

5.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

@พาณิชย์ตั้งอธิบดี ‘กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – เจรจาค้าระหว่างประเทศ’

6.กระทรวงพาณิชย์ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ และเพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

@ผอ.สำนักข่าวกรองคนใหม่

7.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เสนอแต่งตั้ง นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

8.คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครม.มีมติแต่งตั้งนางสุพร ตรีนรินทร์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

9.สำนักงบประมาณ มีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอการแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)

2. นายอภิชาต รัตนราศรี ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

@ตั้งทูต ‘เคนยา-เนปาล-ติมอร์’ คนใหม่

10.กระทรวงการต่างประเทศ มีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1. นางสาวมรกต เจนมธุกร อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา

2. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

3. นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 3 รายดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว

@แต่งตั้งที่ปรึกษา-เลขาฯ ‘ทรงศักดิ์-ชาดา-เกรียง’6 ตำแหน่ง

11.กระทรวงมหาดไทย มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

2. นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายซาดา ไทยเศรษฐ์)

3. นายสมชัย อัศวชัยโสภณ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเกรียง กัลป์ตินันท์)

4. นายวัฒนา ช่างเหลา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายทรงศักดิ์ ทรงศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

5. นายนิยม ช่างพินิจ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

6. นายศุภชัย นพขำ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

Liang260966 3.3พรพิมล ธรรมสาร
ที่มา: ก้อย พรพิมล ธรรมสาร – Pornpimon Tharmmasan

Liang260966 3.4


วัฒนา ช่างเหลา
ที่มา: วัฒนา ช่างเหลา

@ตั้งที่ปรึกษา-เลขาฯ รมช.สาธารณสุข

12.กระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้

1. พลเรือโท นิกรม เพชรวีระกุล ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2. นางจิตรา หมีทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

@ที่ปรึกษา-เลขา ‘อนุชา นาคาศัย’’

13.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง ข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายสมบัติ อำนาคะ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

@คารม พลพรกลาง นั่งรองโฆษกรัฐบาล

14.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอนายคารม พลพรกลาง ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

@ลูกชัช เตาปูนนั่งเลขาฯ ‘พีระพันธุ์’

15.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายชื่นชอบ คงอุดม ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี

2. นายสุรชาติ ศรีบุศกร ตำแหน่งที่ปรึกษานายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

@ตั้ง 12 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

16.กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายชยุต ภุมมะกาญจนะ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

17. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง บุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง จำนวน 10 ราย ดังนี้

1. นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม
2. นายวราวุธ ยันต์เจริญ
3. พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์
4. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
5. นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
6. นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล
7. นายสิรภพ ดวงสอดศรี
8. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
9. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
10. รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์

18. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายยู่สิน จินตภากร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

19. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุทิษา ประทุมกุล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

@ยรรยง ที่ปรึกษา ภูมิธรรม

 20. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 8 ราย ดังนี้

1. นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(รองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย)

2. นายกิตติกร โลห์สุนทร ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(รองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

3. นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(รองนายกรัฐมนตรี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)

4. นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

5. นายยรรยง พวงราช ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
(นายภูมิธรรม เวชยชัย)

6. นายศุภชัย ใจสมุทร ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

7. นายกฤช เอื้อวงศ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นางพวงเพ็ชร ขุนละเอียด)

8. นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นางพวงเพ็ชร ขุนละเอียด)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

22. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสมหญิง บัวบุตร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา)

2. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายไชยา พรหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

@ข้าราชการการเมืองประจำสำนักนายกฯอื้อ 12 คน

23.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 12 ราย ดังนี้

1. นางสาวเรวดี ศรีชาย
2. นายภัทร บุญประกอบ
3. นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา
4. นางสาวดาวประกาย ศิริพรรณาภิรัตน์
5. นางสาวชนิสรา โสกันต์
6. นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา
7. นายธนวรรณ เพ็งดิษฐ์
8. นางสาวณัฐณิชา บุรณศิริ
9. นายชนภัทท์ จันทรุเบกษา
10. นายปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร
11. นายพชร ธรรมมล
12. นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา สำนักข่าวอิศรา

Latest articles

List ที่เที่ยวปีใหม่ 2567 ใกล้กรุงเทพ

List ที่เที่ยวปีใหม่ 2567 ใกล้กรุงเทพ

ที่เที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

ที่เที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

รู้ไว้ก่อนบรรทุก เกณฑ์น้ำหนักที่ไม่ควรแบกเกิน พิกัดเพื่อไม่ให้ถูก จับ และ ปรับ

ปัญหาจากการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานของรถบรรทุกนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถบรรทุกต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และ ควรคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็น ผลเสียจากการที่บรรทุกน้ำหนักมากเกินไปทำให้พื้นถนนเกิดการชำรุดได้ทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาในภายหลังได้

“SkyWalk สองแคว”

"SkyWalk สองแคว"แลนด์มาร์กท่องเที่ยวในตัวเมืองกาญจน์ที่ต้องไปเช็คอิน ! เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น.

More like this

รู้ไว้ก่อนบรรทุก เกณฑ์น้ำหนักที่ไม่ควรแบกเกิน พิกัดเพื่อไม่ให้ถูก จับ และ ปรับ

ปัญหาจากการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานของรถบรรทุกนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถบรรทุกต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และ ควรคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็น ผลเสียจากการที่บรรทุกน้ำหนักมากเกินไปทำให้พื้นถนนเกิดการชำรุดได้ทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาในภายหลังได้

ปิดถนนบางสาย จุดจอดรถ พลุพัทยา 23-24 พ.ย.นี้

ปิดถนนบางสาย จุดจอดรถ พลุพัทยา 23-24 พ.ย.นี้

NEW MG ZS EV ลดสูงสุด 94,000 บาท พร้อมแคมเปญ MG 8188 ดาวน์เริ่มต้น 8% หรือ รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.88%

NEW MG ZS EV ลดสูงสุด 94,000 บาท พร้อมแคมเปญ MG 8188 ดาวน์เริ่มต้น 8% หรือ รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.88%