27.8 C
Thailand
วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
หน้าแรกข่าวสาร-สาระนายกฯ สั่งการ 6 รองนายกรัฐมนตรี คนไหน ดูแลหน่วยใด, จังหวัดใด

นายกฯ สั่งการ 6 รองนายกรัฐมนตรี คนไหน ดูแลหน่วยใด, จังหวัดใด

โพสต์ - เมื่อ

6 รองนายกรัฐมนตรี คนไหน ดูแลกำกับติดตาม หน่วยงานใด

จังหวัดใด

13 ก.ย.2566 – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 229/2566 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้แก่

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กำกับดูแลงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ กำกับดูแลงานในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

และยังมีอำนาจในการลงนามเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมนศักดิ์ การแต่งตั้งในกรณีการแต่งตั้งประธานศาลฏีกา ศาลปกครองสูงสุด ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ กงสุล และกรรมการที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ การพระราชทานยศทหาร ตำรวจ ชั้นนายพล การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมศานุวงศ์และการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ เรื่องที่สำคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม

2.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี

กำกับดูแลงานกระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม (ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ) กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตสภา มีอำนาจกำกับดูแลงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กำกับดูแลงานกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กำกับดูแลงาน กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องการมหาชน)

5.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กำกับดูแลงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. นายพีรพันธุ์ สาลัรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

กำกับดูแลงานกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

7 นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กำกับดูแลงาน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน ) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การหาชน) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

—————–

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 254/2566 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ลงวันที่ 3 ต.ค. 2566ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 254/2566 มีผลเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2566 เนื้อหาว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ 22 ส.ค. 2566และพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ 1 ก.ย.2566 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 2545, มาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และมาตรา 38 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 2565 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 2547 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พ.ย. 2561 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 221/2561 เรื่อง กำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ลงวันที่ 10 ก.ย. 2561

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังต่อไปนี้

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ตังนี้

เขตตรวจราชการที่ 2 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

เขตตรวจราชการที่ 10 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกองด้วย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี

เขตตรวจราชการที่ 14 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง – ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

Liang141066 3.4


ภูมิธรรม เวชยชัย 

2.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 12 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัฒมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด

เขตตรวจราชการที่ 17 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์

เขตตรวจราชการที่ 18 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี

Liang141066 3.5


สมศักดิ์ เทพสุทิน

3.นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 6 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนองและจังหวัดสตูล

เขตตรวจราชการที่ 8 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

เขตตรวจราชการที่ 15 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน

Liang141066 3.6


ปานปรีย์ พหิทธานุกร

4. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 5 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา

เขตตรวจราชการที่ 13 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

เขตตรวจราชการที่ 16 ของสำนักนายกรัฐมนฺตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 6 ประกอบด้วย จังหวัดเซียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

Liang141066 3.7


อนุทิน ชาญวีรกูล

5.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 1 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

เขตตรวจราชการที่ 3 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่ 7 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

Liang141066 3.8


พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

6. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 4 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร

เขตตรวจราชการที่ 9 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบต้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว

เขตตรวจราชการที่ 11 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 6 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร

Liang141066 3.9


พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

สำหรับการกำกับและติดตามการปฏิบัศิราชการในภูมิภาคตามคำสั่งนี้ หมายถึง การตรวจราชการ, การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้คำแนะนำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย

ทั้งนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่องจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี

โดยให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป

พร้อมกันนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตราจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเสนอข้อมูล อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ด้วย ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จากงบประมาณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

ขอบคุณที่มา : สำนักข่าวอิศรา , ไทยโพสต์

Latest articles

List ที่เที่ยวปีใหม่ 2567 ใกล้กรุงเทพ

List ที่เที่ยวปีใหม่ 2567 ใกล้กรุงเทพ

ที่เที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

ที่เที่ยวดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

รู้ไว้ก่อนบรรทุก เกณฑ์น้ำหนักที่ไม่ควรแบกเกิน พิกัดเพื่อไม่ให้ถูก จับ และ ปรับ

ปัญหาจากการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานของรถบรรทุกนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถบรรทุกต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และ ควรคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็น ผลเสียจากการที่บรรทุกน้ำหนักมากเกินไปทำให้พื้นถนนเกิดการชำรุดได้ทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาในภายหลังได้

“SkyWalk สองแคว”

"SkyWalk สองแคว"แลนด์มาร์กท่องเที่ยวในตัวเมืองกาญจน์ที่ต้องไปเช็คอิน ! เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น.

More like this

รู้ไว้ก่อนบรรทุก เกณฑ์น้ำหนักที่ไม่ควรแบกเกิน พิกัดเพื่อไม่ให้ถูก จับ และ ปรับ

ปัญหาจากการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานของรถบรรทุกนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถบรรทุกต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และ ควรคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็น ผลเสียจากการที่บรรทุกน้ำหนักมากเกินไปทำให้พื้นถนนเกิดการชำรุดได้ทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาในภายหลังได้

ปิดถนนบางสาย จุดจอดรถ พลุพัทยา 23-24 พ.ย.นี้

ปิดถนนบางสาย จุดจอดรถ พลุพัทยา 23-24 พ.ย.นี้

NEW MG ZS EV ลดสูงสุด 94,000 บาท พร้อมแคมเปญ MG 8188 ดาวน์เริ่มต้น 8% หรือ รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.88%

NEW MG ZS EV ลดสูงสุด 94,000 บาท พร้อมแคมเปญ MG 8188 ดาวน์เริ่มต้น 8% หรือ รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.88%