Monday, January 30, 2023
Homeข่าวสารสาระมาตรการช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษี ปี 2567 รวม ค่าน้ำมัน

มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษี ปี 2567 รวม ค่าน้ำมัน

มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 คือ การนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า บริการ และการเติมน้ำมัน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 66 มาลดหย่อนภาษีได้ใน 2566 ที่จะยื่นในช่วง ม.ค.-มี.ค. 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร

– ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น

เติมน้ำมันลดภาษีใช้ได้ในมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566

มาตรการช้อปดีมีคืนในปี 2566 นี้ กรมสรรพากรได้ขยายเพิ่มให้นำค่าน้ำมันทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในมาตรการช้อปดีมีคืนได้เป็นครั้งแรก

สำหรับค่าใช้จ่ายน้ำมันดังกล่าว จะต้องมาจากสถานบริการน้ำมัน ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล (เติมน้ำมัน วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 อย่าลืมขอใบกำกับภาษี ใช้ในมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 66)


สินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาใช้ในมาตรการช้อปดีมีคืนปี 2566

สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืนในปี 2566 ยังมีสินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ 10 ประการเช่นเดิม ดังนี้

1. ค่าซื้อสุรา
2. ยาสูบ
3. รถยนต์
4. หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
5. ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
6. ค่าที่พักในโรงแรม
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าบริการสัญญาณ
9. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
10. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

เงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืน 2566

 • กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถหักลดหย่อน ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยแบ่งเป็น
  1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจำนวน 30,000 บาทแรก ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
  2. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการ
 • การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ณ จุดขายสำหรับลูกค้าที่เคยออกใบกำกับภาษีที่บิ๊กซี ลูกค้าเพียงแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่เคยติดต่อกับบิ๊กซีเพื่อขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ณ จุดขาย สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยออกใบกำกับภาษีที่บิ๊กซี กรุณาติดต่อ ที่จุดบริการลูกค้า
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสามารถออกให้ภายในวัน และสาขาที่ลูกค้าซื้อสินค้าเท่านั้นโดยอ้างอิงจากหมายเลขในใบเสร็จรับเงินเท่านั้น และสามารถออกได้ 1 ใบ / การ ซื้อสินค้า 1 ครั้ง
 •  ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบไม่สามารถทำการยกเลิกรายการสินค้าได้ และรายการสินค้ายกเว้น ได้แก่ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ บัตรกำนัล และสินค้ายกเว้นตามกฏหมายอื่นๆ จะมีสัญลักษณ์ดอกดาวคู่ ** ที่ด้านหลังรายการสินค้ายกเว้นนั้น ซึ่งจะไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ออก ณ จุดขาย ลักษณะกระดาษอาจะมีการซีดจางจากสภาพอากาศ ลูกค้าสามารถถ่ายเอกสารให้เห็นในส่วนชื่อ ที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษี และเลขที่ใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อนำมาติดต่อรับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่จุดบริการลูกค้าบิ๊กซี (ต้อง เป็นสาขาเดียวกับใบที่ชำรุด)
 •  หากมีข้อสงสัยใดสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่จุดบริการลูกค้าในสาขาที่ออกใบกำกับภาษี
 • สินค้าและบริการบางประเภทไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษี 2566 ได้ อาทิ สุรา เบียร์ และไวน์ / ยาสูบ / ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต / ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย และสินค้าหรือบริการบาง ประเภทที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% เช่น ผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป / เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา
RELATED ARTICLES

Most Popular