Monday, January 30, 2023
HomeRoad-เส้นทางฝากเงินเครื่อง CDM ยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม หรือ บัตรเครดิต

ฝากเงินเครื่อง CDM ยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม หรือ บัตรเครดิต

ฝากเงินเครื่อง CDM ยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม หรือ บัตรเครดิต

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงกรณีข่าวที่ธนาคารจะปรับขั้นตอนการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ซึ่งต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิต ทุกครั้ง โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปนั้น

เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตามที่ ปปง. ได้มีข้อชี้แจงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนของผู้ทำรายการฝากเงินเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น โดยธนาคารให้มีการยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง CDM ของแต่ละธนาคาร

สำหรับประชาชนที่ไม่มีบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิต ทำให้ไม่สามารถฝากเงินที่เครื่อง CDM ได้ จะยังคงสามารถฝากเงินโดยใช้บัตรประชาชนผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากฝากที่สาขาธนาคารได้ ได้แก่ ตู้เติมเงิน เคาเตอร์ของร้านสะดวกซื้อ ไปรษณีย์ และตัวแทนรับฝากเงินอื่นของธนาคาร

ทั้งนี้ ธปท. จะเร่งให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการยืนยันตัวตนรูปแบบอื่น ๆ เช่น การใช้บัตรประชาชน หรือการยืนยันตัวตนในลักษณะ cardless เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเร็วต่อไป

สามารถใข้บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ธนาคารใดก็ได้ จาก 11 ธนาคาร ดังนี้

 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารออมสิน
 11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำหรับในเรื่องค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงไทยให้คำตอบว่า ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บัตรธนาคารอื่นเพื่อยืนยันตัวตน แต่จะมีค่าธรรมเนียมในการฝากเงินสดไปยังต่างธนาคารแทน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

RELATED ARTICLES

Most Popular