Monday, January 30, 2023
HomeRoad-เส้นทางสุวรรณภูมิ จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงหยุดยาว 21 - 25 ต.ค.65 ณ ลานจอดรถโซน C

สุวรรณภูมิ จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงหยุดยาว 21 – 25 ต.ค.65 ณ ลานจอดรถโซน C

สุวรรณภูมิ จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงหยุดยาว 21 – 25 ต.ค.65 ณ ลานจอดรถโซน C

#ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถจอดรถได้จำนวน 718 คัน ในช่วงวันหยุดยาว วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดฟรี ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 5 วัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

RELATED ARTICLES

Most Popular